Regulamin Korzystania z Serwisu
www.aterima.pl

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z serwisu www.aterima.pl
 2. administratorze - należy przez to rozumieć Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Puszkarska 7f, 30 - 644 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587278, NIP 6793119407,
 3. stronach - należy przez to rozumieć użytkownika i administratora,
 4. serwisie - należy przez to rozumieć treści udostępnione użytkownikom, do których odsyła domena www.aterima.pl

§2

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nie wymaga wniesienia opłat.

§3

Ochrona praw

 1. Treści udostępnione w serwisie, a w szczególności:
  1. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
  3. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
  4. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (, stanowią wyłączną własność Administratora lub przedmiot licencji lub innego tytułu, którego stroną jest Administrator.
 2. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie w jakichkolwiek działaniach treści udostępnianych w serwisie - bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora - jest zabronione.

§4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podczas korzystania przez użytkowników z serwisu Administrator nie przetwarza ich danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić tylko w przypadku, gdy jest objęte wolą i porozumieniem stron w toku procesu rekrutacyjnego zainicjowanego za pośrednictwem serwisu.
 3. Zakres, sposób, czas i cel przetwarzania danych osobowych strony określą w odrębnej umowie.
 4. Niezależnie od odrębnych pouczeń użytkownik, który w toku procesu rekrutacyjnego zainicjowanego za pośrednictwem serwisu wyraził Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ma prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji czy zbiór zawierający jego dane istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
  3. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczących oraz udostępnienia mu w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,
  9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych,
  10. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r..
 5. Z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust. 3 powyżej Administrator serwisu jest równocześnie „administratorem danych” w rozumieniu ustawy ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., chyba że użytkownik w toku procesu rekrutacyjnego zainicjowanego za pośrednictwem serwisu uzyskał odmienne pouczenie.

§5

Informacje

 1. Treści umieszczone w serwisie mają charakter informacyjny.
 2. Administrator dołoży staranności dla zapewnienia aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w serwisie.
 3. W razie wątpliwości co do aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w serwisie użytkownik może zwrócić się z zapytaniem do Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których użytkownika przekierował odnośnik umieszczony w serwisie.

§6

Polityka prywatności

 1. Treści i dane przesłane Administratorowi, o ile nie podlegają ochronie wynikającej z ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będą traktowane jako poufne.
 2. Administrator nie przekazuje osobom trzecim treści i danych przesłanych przez użytkowników, a w szczególności adresów poczty elektronicznej, chyba że obowiązek wydania tych treści i danych wynika z żądania uprawnionego organu państwowego.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw, obowiązków lub stosunków zobowiązaniowych wynikających z regulaminu stosuje się prawo polskie.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostępu do serwisu i może uniemożliwić do niego dostęp w każdym momencie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania w serwisie.
 4. Administrator może w każdym czasie zmienić brzmienie regulaminu bez podania przyczyny.
 5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w serwisie.